APLINKOS APSAUGOS
VADYBOS SISTEMA

ISO14001 standarte pagrindinis dėmesys telkiamas į aplinkos apsaugos aspektų valdymą organizacijoje. ISO 14001 standarto reikalavimai nurodo, kokius valdymo sistemos elementus organizacija turi įgyvendinti, siekdama savo užsibrėžtų tikslų aplinkos apsaugos srityje.
ISO 14001 standartas remiasi aplinkos apsaugos vadybos principais:
• įsipareigojimas ir politika.
• planavimas.
• įgyvendinimas.
• matavimas ir vertinimas.
• analizė ir gerinimas.
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimo etapai:
1. Esamos situacijos analizė įmonėje.
2. Procesų identifikavimas, procesų efektyvumo rodiklių ir matavimų nustatymas.
3. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos dokumentų parengimas.
4. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimas įmonėje.
5. Vidaus audito atlikimas.
6. Koreguojančių priemonių įgyvendinimas.
7. Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas ir pasirengimas sertifikuoti.
8. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas.